Septikud

Reoveemahuti, kus sete laguneb anaeroobselt. Imbtorustikus toimub aeoobne järelpuhastus.

Biopuhastid

Reovee bioloogiline puhastamine. Efektiivsus 95-98%. Seadme tööd juhib automaatika.

Mahutid

Moodulmahutid ja väiksemad mahutid eramutele. Reo-, heit- ja sadevee hoidmiseks.

Imbsüsteemid

Heitvee pinnasesse immutamine. Septikutele ja biopuhastitele vajalikud immutusseadmed.

Rasvapüüdurid

Maa-alused mahutid rasvade ja taimsete õlide eraldamiseks reoveest. Tõhusus kuni 25mg/l

Õlipüüdurid I klass

Tööstusliku reovee puhastamine naftasaadustest. Süsivesinike eraldamine kuni 0,1mg/l kohta.

Pumplakaevud

Tugevdusribadega korpusega mahutid pumpadele, reo-, heit- ja sademevee ülepumpamiseks.

Lisatarvikud

Kõrgendused biopuhastitele, septikutele, mahutitele. Tagasilöögiklapid, tasemeandurid jm.