Kui sa elad linnas, siis ei pea sa sellele mõtlema. Kui vanaema pärandab Sulle talu, kus kanalisatsioon puudub, või otsustad sa ehitada maja, et kolida eemale linnakärast,  siis tekib vajadus muuta elu mugavamaks ja rajada kanalisatsioon.

Hajaasustusalal on vaja rajada reoveesüsteem. Sul on kolm võimalust, kas kasutada kogumismahutit, kus reovesi ei vaja puhastamist ja kuid seda tuleb tihti tühjendada, või paigaldada septik või biopuhasti, ning juhtida heitvesi keskkonda.

Esimene samm.

Hetkel tuleb juttu nendest reoveepuhastusseadmetest, mille reostuskoormus on  kuni 50 inimekvivalenti ehk omapuhastitest eramutele. Puhasti tegelik suurus tuleks valida pereliikmete arvu järgi. Näiteks kui majapidamises on 5 inimest, tuleks seade valida 4-6 inimese jaoks.

Küsi omavalitsusest järgi!

Selle otsuse tegemisel pead sa uurima omavalitsuses, millised on nõuded just sinu kinnistule. Omavalitsused seavad mitmed nõuded, millega on vaja arvestada eramu reoveepuhasti valimisel: nõuded heitvee kohta, reovee omaduste kohta, põhjavee kaitstuse kohta ja juhul kui puhastatud reovesi suubub veekogusse, siis arvestatakse ka selle veekogu näitajaid.

Miks siis on need erinevad nõuded?

Lühidalt võiks öelda, et keskkonna kaitseks.

Põhjavee kaitsuse tase on seaduse järgi liigitatud viieks:

kaitstud, suhteliselt kaitstud, keskmiselt kaitstud, nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega alad.

Septiku tohib paigaldada kui põhjavesi on kaitstud või suhteliselt kaitstud. Ülejäänud aladel tohib paigaldada biopuhasti või mahuti.

Kuna nii septikule kui ka biopuhastile on vaja rajada imbsüsteem, siis ka sellele on omad nõuded.

Heitvee pinnasesse juhtimiseks olema täidetud nõuded ka kaitsekauguse suhtes põhjaveest.  Kõrgeim põhjavee tase peab olema 1,2m heitvee immutuskihist.

Krundil võivad veel olla mõned nüansid millega peab arvestama; joogiveekaev, suured puud, elektripostid jne.

Seadusest tulenevad nõuded reoveemahutite paigaldusel.

Selleks et reostusohtu vähendada või ära hoida, peavad septikute ja biopuhastite paigaldamisel olema täidetud järgmised nõuded:

  • Kaugus hoonest -vähemalt 5 m, , imbväljakul vähemalt 10m
  • Kaugus teest, krundi piirist- vähemalt 5m, imbväljakul vähemalt 10m
  • Imbväljaku kaugus kaevust -30-50m , sõltuvalt pinnase iseärasustest. Lisaks liidetakse juurde veel 10 m , mis tuleneb kaevu kaitsetsoonist.

Lisaks peab asukoha valikul arvestama suuremate puudega ning  elektripaigaldiste ja sidekaablite kaitsevöönditega jne.

Teine samm.

Kui seade on valitud, siis on vaja koostada kanalisatsiooni projekt, esitada omavalitsusse ehitusteatis, ehitada kanalisatsioon, esitada valda teostusjoonis ja taotleda kasutusluba.

Kui tundus, et see on liiga keeruline, siis Septikuabi saab aidata kõik korraldada.

Kui Sul tekkis mõni küsimus, siis võta ühendust:

Päringuvorm

  • Kui soovite paigalduspakkumist, palun kirjeldage kaevu asukohta krundil.